AV

§ 1 Toepassingsgebied

Het door Solartraders Benelux BV beschikbaar gestelde platform kan alleen worden gebruikt door ondernemers (handelaren in de zin van §§ 1 en 2 HGB). Het gebruik omvat het bewijs en de bemiddeling van contracten voor de aankoop van producten en diensten van het respectievelijke aanbod van het platform dat door Solartraders Benelux BV wordt aangeboden. De Algemene Voorwaarden maken deel uit van de huidige en alle toekomstige transacties en contracten en worden genoteerd en aanvaard door de gebruiker door ze aan te klikken/te bevestigen tijdens het registratieproces.

Voor zover er individuele overeenkomsten van toepassing zijn, moeten deze schriftelijk worden vastgelegd of uitdrukkelijk door Solartraders Benelux BV worden aanvaard.

§ 2 Algemene beschrijving van de diensten

Solartraders Benelux BV stelt haar platform ter beschikking voor het contacteren, onderhandelen en afsluiten van contracten voor de componenten die op het platform worden aangeboden. Solartraders Benelux BV is slechts een makelaar; koopcontracten worden alleen gesloten tussen aanbieders en bereidwillige kopers die gebruik maken van het platform. Solartraders Benelux BV heeft geen invloed op de omvang, kwaliteit of betrouwbaarheid van de bedrijven die bemiddeling zoeken en hun producten. Solartraders Benelux BV is in het bijzonder niet aansprakelijk voor gebreken in de gekochte artikelen en het contract. Als Solartraders Benelux BV op het platform verschijnt als handelaar in eigen naam, gelden de AV analoog voor en tegen Solartraders Benelux BV.

Solartraders Benelux BV biedt haar diensten uitsluitend aan geregistreerde klanten aan en is niet aansprakelijk voor het succes van de contractonderhandelingen, maar alleen voor het correct aanbieden van de aanbiedingen op het platform.

Solartraders Benelux BV zal de aanbiedingen tussen potentiële kopers en verkopers bemiddelen, d.w.z. ze onmiddellijk doorsturen.

§ 3 Gebruiksvoorwaarden

Solartraders Benelux BV stelt zijn platform alleen beschikbaar aan geregistreerde gebruikers. De gebruikers moeten de relevante velden van het registratieformulier correct en volledig invullen. Solartraders Benelux BV behoudt zich het recht voor om gebruikers naar eigen goeddunken uit te sluiten zonder opgave van redenen of aansprakelijkheid. Deze uitsluiting kan zowel bij de registratie als op elk moment tijdens de lopende activiteiten plaatsvinden. Indien Solartraders Benelux BV de account van de gebruiker blokkeert of beëindigt, zal dit geen aanleiding geven tot een schadeclaim voor de gebruiker.

De gebruikers van het platform verklaren dat de verkregen gegevens, informatie en transacties in eigen naam worden uitgevoerd en niet aan derden worden doorgegeven.

De gebruiker is verplicht om wijzigingen in zijn persoonsgegevens door te geven en gegevens onverwijld aan Solartraders Benelux BV aan te bieden of deze zelf in te voeren. Pincodes, wachtwoorden en dergelijke zijn alleen voor eigen gebruik en mogen niet worden doorgegeven.

§ 4 Sluiting van contracten tussen gebruikers

Zodra de registratie is voltooid en het klantprofiel is aangemaakt en geactiveerd door Solartraders Benelux BV, ontvangt de gebruiker alle benodigde documenten voor gebruik. Tegelijkertijd heeft de gebruiker inzicht in de huidige Kostentabel voor de activiteiten van Solartraders Benelux BV. Deze kostentabel kan door Solartraders Benelux BV eenzijdig worden aangepast en gewijzigd aan de huidige voorwaarden en wordt automatisch onderdeel van het contract. De gebruiker heeft de mogelijkheid om de actuele kostentabel te bekijken voor en tijdens het plaatsen van een aanbieding.
De looptijd van het contract na registratie is onbeperkt en kan te allen tijde schriftelijk of online worden opgezegd.

Als Solartraders Benelux BV na beëindiging nog steeds recht heeft op commissie, blijft deze bestaan.

Indien er na de beëindiging van de overeenkomst volgtransacties worden uitgevoerd, blijven de commissieclaims van Solartraders Benelux BV eveneens bestaan.

§ 5 Commissies en kostentabellen

Solartraders Benelux BV rekent voor haar activiteiten een kleine vergoeding. De vergoeding is gebaseerd op het type producten en de hoeveelheid. Wij proberen te vergoedingen tot een minimum te beperken zodat onze klanten altijd van een competitieve prijs kunnen profiteren.

De vergoeding is verschuldigd bij de uitvoering van het koopcontract tussen de gebruikers. De overeenkomst wordt geacht te zijn nagekomen en leidt derhalve tot de verplichting van de verkoper om de vergoeding te betalen als de verkoper Solartraders Benelux BV niet binnen een week na de oorspronkelijk geplande datum van nakoming schriftelijk op de hoogte stelt van het feit dat de overeenkomst niet tot stand is gekomen. In dit geval is de verkoper verplicht het bewijs te leveren, ook door omkering van de bewijslast in een eventueel juridisch geschil.

Als er een rechtsgeldig overeenkomst wordt gesloten en als deze overeenkomst vervolgens, om welke reden dan ook, wordt teruggedraaid, ongeldig wordt gemaakt of niet wordt nagekomen, dan geeft dit Solartraders Benelux BV geen recht op het claimen van een vergoeding.

Voor latere transacties wordt een recht van Solartraders Benelux BV op de vergoeding geacht te zijn overeengekomen indien deze binnen een jaar na het sluiten van de oorspronkelijke overeenkomst worden afgesloten. Voor de berekening van de datum is de datum van de opdrachtbevestiging of het eigenlijke aankoopcontract geldig. De hoogte van de vergoeding kan op elk moment worden bekeken op het online platform.

§ 6 Verplichtingen van de gebruiker

Wie bereid is om te verkopen, plaatst zijn aanbiedingen vrijblijvend op het platform. Alle informatie die nodig is voor de latere sluiting van de koopovereenkomst moet waarheidsgetrouw en gedetailleerd zijn. Wie bereid is te verkopen is als enige verantwoordelijk voor de inhoud, de juridische en feitelijke achtergrond en alle informatie met betrekking tot het aanbod. Bovendien verbindt hij zich ertoe om door zijn aanbiedingen geen octrooi-, merk- of andere rechten van derden of bedrijven te schenden.

Door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden bevestigt de verkoopswillige dat hij/zij alle rechten, licenties, enz. heeft met betrekking tot de aan te bieden artikelen.

Indien de aanbieding niet meer bestaat, om welke reden dan ook, moet deze door de verkoopswillige onverwijld worden verwijderd of bijgewerkt.

De potentiële koper/kandidaat stelt zijn aanvraag op door zijn verzoek te plaatsen of door een aanvraag te sturen met betrekking tot een bestaande aanbieding. Daarbij moet hij ook alle noodzakelijke specificaties vermelden. In het geval dat men van plan is om een aanbod te accepteren, zal Solartraders Benelux BV de nodige documenten verstrekken.

De koopovereenkomst wordt dan gesloten tussen de twee gebruikers van het platform, zonder dat Solartraders Benelux BV daarbij betrokken is of op enigerlei wijze aansprakelijk is.

Details, persoonsgegevens of andere kennis die de gebruiker kan hebben verkregen uit

hun contractonderhandelingen mogen deze niet aan derden doorgeven of op een andere manier gebruiken dan in overeenstemming met de bedoeling van het platformsysteem.

§ 7 Databasegegevens

Solartraders Benelux BV Solar heeft het recht om bestaande aanbiedingen uit de database te verwijderen, nieuwe aanbiedingen af te wijzen of zakelijke relaties te beëindigen zonder verdere details en zonder aansprakelijkheidsgevolgen indien er belangrijke redenen zijn om dit te doen. Redenen voor eliminatie worden met name gegeven als Solartraders Benelux BV zich bewust wordt van het illegale gedrag van degenen die de website willen gebruiken, ongeacht wie, bestaande of dreigende juridische geschillen, insolventie, enz.

Blokkering is ook mogelijk als er claims tegen Solartraders Benelux BV worden ingediend in verband met het beoogde gebruik.

§ 8 Verzoek om informatie

In het geval dat Solartraders Benelux BV door derden aansprakelijk wordt gesteld voor informatie op basis van een aanbod van een gebruiker, is Solartraders Benelux BV geautoriseerd en gerechtigd om de over de gebruiker opgeslagen gegevens door te geven aan deze eiser om zo juridische stappen voor informatie e.d. te voorkomen.

§ 9 Aansprakelijkheidsbeperking

Solartraders Benelux BV is niet aansprakelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van alle informatie en andere toegankelijke gegevens die aan gebruikers op haar website ter beschikking worden gesteld.

Solartraders Benelux BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het sluiten van een overeenkomst tussen gebruikers, in het bijzonder voor niet-levering, te late of gebrekkige levering van het gekochte artikel.

Fouten die optreden als gevolg van onjuiste gegevensoverdracht, verlies van gegevens of soortgelijke gegevensgerelateerde fouten leiden niet tot de aansprakelijkheid van Solartraders Benelux BV. Hieronder valt niet de schade die door Solartraders Benelux BV-medewerkers of hun plaatsvervangers door opzet of grove nalatigheid wordt veroorzaakt.

Indirecte schade is in het algemeen uitgesloten.

Schade als gevolg van de bedrijfstypische hard- en software van Solartraders Benelux BV Solar GmbH is eveneens uitgesloten.

§ 10 Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

De hier gesloten overeenkomsten zijn onderworpen aan het Duitse recht, met name het Duitse Burgerlijk Wetboek en het Handelswetboek.

De plaats van uitvoering en de bevoegde rechtbanken voor alle geschillen die in verband met Solartraders Benelux BV ontstaan is Frankfurt.

§ 11 Salvatorische clausule, wijziging van de AVG

Indien afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk rechtsgeldig zijn, heeft dit geen invloed op de rechtsgeldigheid van de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden in hun geheel. In plaats daarvan streven de partijen ernaar om onwerkzame bepalingen te vervangen door doeltreffende bepalingen, waarbij de betekenis van de oorspronkelijke bepaling de doorslaggevende inhoud van de nieuwe bepaling is.

Solartraders Benelux BV heeft het recht om de AV te allen tijde te wijzigen.. De gebruikers moeten op de hoogte worden gebracht om effectief te zijn. Zij hebben de mogelijkheid om binnen een termijn van 14 dagen bezwaar te maken tegen het gebruik van de nieuwe AV.